§1

Klubbens navn er Holbæk Basketball Klub (kaldet HBBK). Klubben er hjemmehørende i Holbæk. Klubbens formål er at dyrke basketball og at fremme interessen for dette spil.

§2

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 8 medlemmer hvoraf 3 medlemmer udgør aktivitetsudvalget. I lige år vælges HBBK formand og 3 medlemmer.
I ulige år vælges 4 medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Derudover vælges der hvert år 1 suppleant.

Ud over HBBK formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv.

§3

I klubben kan optages enhver der ønsker at spille eller støtte basketball

§4

Klubbens elitearbejde kan videredelegeres til en alliance mellem nærliggende basketball klubber. Alliance-begrebet er defineret i basketball forbundets (kaldet DBBF) love og reglementer og alliancen skal til enhver tid overholde DBBFs love og reglementer.

I dette samarbejde indgås bindende allianceaftaler, som inden indgåelse og evt. ændring skal godkendes af klubbens generalforsamling. Øvrige regler for alliancen findes i §5

§5

HBBK kan, jf. §4, indgå alliancer med nærliggende klubber med det formål at drive elitearbejde. Som spillende på alliancens hold findes alle der er medlem af en af de deltagende klubber. Alliancen fungerer under DBBFs love, samt en separat allianceaftale, som skal godkendes af klubbens generalforsamling. Ændringer i denne allianceaftale skal ligeledes godkendes på en generalforsamling. Alliancen fører separat regnskab. Det endelige økonomiske ansvar for alliancens forpligtelser tilfalder dog de deltagende klubber i lige fordeling.

Alliancens budget og økonomiske relationer mellem HBBK og Alliancen godkendes af HBBK´s bestyrelse. Udtrædelse af alliancen kræver samme procedure som vedtægtsændringer.

Øvrige forhold vedrørende alliancen beskrives i dennes egne og særlige vedtægter.

§6

Klubbens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves en gang årligt. Kontingentet udskrives senest i august til betaling 1. september. Såfremt forholdene taler for det, kan bestyrelsen i særlige situationer dispensere fra disse regler.

Regnskabsåret går fra 1/5 til 30/4.

§7

For at lette arbejdet i klubben er det ethvert medlems pligt at holde sig underrettet om arrangementer m.v., som opslås på klubbens officielle digitale opslagstavle eks. Holdsport, Facebook eller bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Endvidere er det ethvert medlems pligt at hjælpe klubben i forbindelse med afvikling af arrangementer.

§8

Anmodning om optagelse eller udmeldelse rettes skriftligt til klubbens formand. Kontingent restance kan medføre udmeldelse med 14 dages varsel. Før genoptagelse skal enhver restance være betalt.

Klubben tilbagebetaler ikke kontingent.

§9

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege personer udenfor bestyrelsen til varetagelse af særlige opgaver.

§10

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, hvert år i maj måned. Kontingentrestanter har ingen stemmeret. Alle valg afgøres ved relativt flertal, dog kræves til lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer afgives for ændringerne.

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af medlemmets forældre/værge.

§11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling :

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af HBBK formand
  6. Valg af den øvrige bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsessuppleant
  8. Valg af en revisorer
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før den ordinære generalforsamling.

§12

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og referent. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Klubbens aktivitetsudvalg er et stående obligatorisk udvalg har til formål at støtte og gennemføre aktiviteter for klubbens børn og ungdom.

Klubben tegnes af formand og næstformand, hver for sig.

§13

Trænerne for samtlige hold er automatisk medlemmer af trænerudvalget. På udvalgets første møde, der indkaldes af bestyrelsen, vælges en formand, der herefter indkalder til trænerudvalgsmøder, når der er behov for det.

§14

Aktivitetsudvalget udgøres af 3 medlemmer af bestyrelsen og har til formål:

§15

Økonomi til aktivitetsudvalgets aktiviteter indgår i et separat regnskab, så der til hver en tid er adskillelse mellem klubben ordinære midler og aktivitetsudvalgets midler. Det er alene de tre medlemmer af aktivitetsudvalget der kan råde over midlerne i udvalget.

§16

Bestemmelse om udelukkelse af et medlem træffes af bestyrelsen. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§17

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af emnet, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningen herom. Der gælder samme krav til indkaldelsesform, mødets ledelse, afstemning m.m. som for den ordinære generalforsamling.

§18

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 4/5 af de fremmødte votere for forslaget. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling; indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning da kan træffes uden hensyntagen til foranstående bestemmelse om kvalificeret majoritet.

§19

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver og passiver Danmarks Basketball Forbund

Holbæk Basketball Klub | © 2024